นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด

นโยบายความเป็นส่วนตัวสําหรับลูกค้า

บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จํากัด (บริษัทฯ) และบริษัทในเครือ ซึ่งได้แก่ บริษัท แท็กซี่-บีม จํากัด, บริษัท มายพาสเสจ จํากัด, บริษัท เช็คเดินเวิลด์ จํากัด และ
บริษัท แอปบ๋อย จํากัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “เรา”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า (ต่อไปนี้ เรียกว่า “ท่าน”) และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าท่านได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทํานโยบายความเป็นส่วนตัว ฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กําหนดดังนี้
 1. วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อใช้ในการดําเนินการตามคําขอของท่านก่อนเข้าทําสัญญาหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับเรา เช่น เพื่อการขายสินค้า และ/หรือ บริการให้แก่ท่าน หรือปฏิบัติตามสัญญาใด ๆ ซึ่งท่านเป็น คู่สัญญา ซึ่งรวมถึง การจัดการบัญชีใช้งาน (account) ของท่าน การดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีและการเงิน การบริการหลังการขาย และดําเนินการใด ๆ เพื่อให้ท่านได้รับสินค้าและ/หรือ บริการ หรือตามที่ท่านได้ร้องขอ
 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลอื่น
  • เพื่อให้เราสามารถจัดการ พัฒนา และดําเนินการใดๆ เพื่อให้สามารถดําเนินธุรกิจได้ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการและพัฒนาสินค้า และ/หรือ บริการ (รวมถึงเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน) การ ตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง หรืออาชญากรรมอื่น ๆ การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าและผู้ที่ อาจเป็นลูกค้า การบํารุงรักษาและการใช้ระบบไอที
  • เพื่อประโยชน์ทางด้านความปลอดภัย เช่น จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านด้วย เช่นการ Log in เข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
  • เพื่อดําเนินการทางการตลาด และวิเคราะห์ข้อมูล (Marketing and Data Analysis) เช่น การแจ้ง ข่าวสารและสิทธิประโยชน์ ผ่านทางอีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการวิจัยทางการตลาด เช่น ทําแบบสอบถาม เข้าสัมภาษณ์
  • เพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรา และ/หรือ ท่าน
 • เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฏระเบียบ และคําสั่งของผู้ที่มีอํานาจตามกฎหมาย
 • เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของเรา หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อํานาจมอบให้
 • กรณีที่ท่านให้ความยินยอมเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  • เพื่อให้บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จํากัด หรือบริษัทในเครือ ที่ไม่ใช่ผู้ขายบริการให้ท่านมาก่อนสามารถติดต่อสื่อสารกับท่าน เพื่อการแจ้งข่าวสารและสิทธิประโยชน์ ผ่านทางอีเมล เอสเอ็มเอส แอป พลิเคชัน โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการวิจัยทางการตลาด เช่น ทํา แบบสอบถาม เข้าสัมภาษณ์
  • เพื่อให้เราดําเนินการจัดกิจกรรมนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น โดยอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม โดยจะแจ้งให้ทราบและขอความยินยอมจากท่านใหม่เป็นคราว ๆ ไป
ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความยินยอมได้ในข้อ 4
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
 • เมื่อท่านจะซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ รวมทั้งการเข้าเป็นสมาชิกเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบัตรสิทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
  • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีที่เกิด สถานภาพ ที่อยู่ ข้อมูลตามที่ระบุในบัตรประจําตัวประชาชน Facebook ID Line บัตรประชาชน Passport ประวัติการสนทนา
  • ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ ช่องทางติดต่อในโซเชียลมีเดีย สถานที่ทํางาน
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าและ/หรือ บริการ เช่น ประเภทสินค้าและ/หรือ บริการที่ท่านซื้อ ประวัติการซื้อสินค้าและ/หรือ บริการ ข้อร้องเรียน
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต สิทธิประโยชน์ที่ท่านได้รับ ประวัติการจ่ายเงิน รายได้ เลขที่บัญชีธนาคาร
  • ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้แก่เราเมื่อท่านติดต่อ และ/หรือ ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับเรา เมื่อบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือเราเข้าพบท่าน การทําวิจัย และการสัมภาษณ์
 • เมื่อท่านเข้าชม และ/หรือ ซื้อบริการออนไลน์ หรือเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เราจะเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนบุคคล ดังนี้
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก (Registration) เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล เบอร์มือถือ User Name, รหัสผ่าน (Password)
  • ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้ เช่น IP Address หรือ other device identifier
  • ชนิดและเวอร์ชันของบราวเซอร์ที่ท่านใช้ รวมถึงชนิดและเวอร์ชันของ plug-in ของบราวเซอร์
  • การตั้งค่าเขตเวลา (Time Zone)
 • เมื่อท่านติดต่อเรา หรือร่วมกิจกรรมใด ๆ กับเรา เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ติดต่อ Contact Center การ ทํา Customer Satisfaction กิจกรรมสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
  • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีที่เกิด รูปถ่าย หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขใบขับขี่หมายเลขหนังสือเดินทาง
  • ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรม เช่น ประวัติการร่วมกิจกรรมในครั้งก่อนๆ
 • เราอาจมีความจําเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความ ละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data) ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด เพื่อใช้งานตาม วัตถุประสงค์ที่เราแจ้งไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น
  • เมื่อเราจําเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของเรา เช่น ข้อมูลชีวภาพ (facial recognition ลายนิ้วมือ) เพื่อใช้ในการระบุตัวตน
  • ในบางกรณี เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่าน แม้ว่าสินค้าหรือบริการนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อมูลชนิดพิเศษโดยตรง
 • ในกรณีที่จําเป็น เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data) ของท่านโดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่ กฎหมายกําหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ เพียงพอเพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่าน
3. คุกกี้ “คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทําให้เว็บไซต์ของ สรอ. สามารถบันทึกหรือ จดจําข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทําการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทํางานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้วท่านจะได้รับความสะดวกสบายใน การท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจําเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชมทั้งนี้ สรอ. จะนําข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึก หรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ เพื่อปรับปรุง คุณภาพการให้บริการของเว็บไซต์ต่อไป
4. การขอความยินยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการถอนความยินยอม
 • ในกรณีที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่านที่ให้ไว้กับเราได้ตลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว
 • หากท่านถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับเราหรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลให้เราไม่สามารถดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้
 • หากท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ก่อนการให้ความยินยอมโปรดแจ้งรายละเอียดผู้ใช้อํานาจปกครองให้เราทราบเพื่อให้เราสามารถดําเนินการขอความยินยอมจากผู้ใช้อํานาจปกครองด้วย
5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 • เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประเภทข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น ในกรณีที่ไม่สามารถ ระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน เราจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจ คาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)
 • กรณีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยขอความยินยอมจากท่าน เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าท่านจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอมและเราดําเนินการตามคําขอของท่านเสร็จสิ้นแล้ว อย่างไรก็ดี เราจะยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จําเป็นสําหรับบันทึกเป็นประวัติว่าท่านเคยยกเลิก ความยินยอม เพื่อให้เราสามารถตอบสนองต่อคําขอของท่านในอนาคตได้
6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอื่น
 • เราเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ
  • บริษัทในเครือและบริษัทในกลุ่มพันธมิตร และ
  • บุคคลและนิติบุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นบริษัทในกลุ่มของเรา (“บุคคลอื่น”) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การ เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น ธุรกิจผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมและการเงิน (เช่น ธนาคาร บริษัทรับชําระเงินแทน) ผู้ ให้บริการทางด้านเทคโลยี (เช่น ระบบคลาวด์ ระบบบล็อคเชน บริการส่ง SMS บริการ data analytics) ผู้ให้บริการจัดทําโปรแกรมและระบบไอทีต่าง ๆ ผู้ตรวจสอบ บริษัทประกัน ที่ปรึกษา หน่วยงานของรัฐ (เช่น กรมสรรพากร สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอก เงิน) และบุคคลอื่นที่จําเป็นเพื่อให้เราสามารถดําเนินธุรกิจและให้บริการแก่ท่าน รวมถึง ดําเนินการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
7. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ
 • เราอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือหรือบุคคลอื่นในต่างประเทศในกรณีที่ จําเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเป็นการกระทําตามสัญญาระหว่างเรากับบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่านหรือเพื่อใช้ในการดําเนินการตามคําขอของท่านก่อนเข้าทําสัญญา หรือเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นการจําเป็นเพื่อดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สําคัญ
 • เราอาจเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ที่ให้บริการโดยบุคคลอื่น และอาจใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันของบุคคลอื่นในรูปแบบของ Software as a Service (SaaS) และ Platform as a Service (PaaS) ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่เราจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้
8. มาตรการความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคล
 • ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเราและเราได้นํามาตรฐานความปลอดภัยทางการบริหารที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเข้าถึงการใช้หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้งานในทางที่ผิด เช่นการจํากัดการเข้าถึงเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคล ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
9. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ท่านมีสิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้
  • ถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • ขอดูและคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนดไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
  • คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน
  • ลบหรือทําลาย หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ (anonymous)
  • ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
  • ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เราหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของเราหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ทั้งนี้เราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคําร้องขอใช้สิทธิของท่านโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคําร้องขอดังกล่าว และสิทธิตามที่กล่าวมาข้างต้น เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด
10. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
 • ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จํากัดสถานที่ติดต่อ: 129 อาคารกลอรี่เฮ้าส์ ชั้น 5 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 • กรณีที่ท่านมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเบอร์ 0-2643-0807-9 หรือ e-mail: info@ecartstudio.com กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ให้ท่าน ทราบ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ประกาศ
18 พฤษภาคม 2564