Slide Card2U Smart Hotel
Card2U ดิจิตอลการ์ดรูปแบบใหม่ ซึ่งได้ถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยบน
LINE Official Account (LINE OA) สามารถช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม
เพิ่มช่องทางการขาย Voucher ห้องพักผ่านทางออนไลน์ในยุค New Normal
ได้อย่างมีประสิทธิภาพในราคาประหยัด พร้อมทั้งรองรับการทำ Loyalty Program
ช่วยส่งอัปเดตโปรโมชั่นให้ลูกค้าทราบได้ตลอดเวลา
รวมทั้งช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจให้ทันสมัย

สิ่งที่ลูกค้าคุณจะได้รับจากระบบ Card2U Smart Hotel

ประโยชน์ของ Card2U (Smart Hotel) ที่มีต่อลูกค้าหรือผู้ที่ทำการติดต่อธุรกิจโรงแรม

อำนวยความสะดวก

ช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าหรือผู้ที่ทำการติดต่อไม่ต้องพกพานามบัตรหลายๆ ใบ

ใช้งานง่าย

ใช้งานง่าย ไม่ต้องดาวน์โหลด Application เพื่อใช้งาน

แก้ปัญหาในเรื่องทำนามบัตรหาย

แก้ปัญหาในเรื่องทำนามบัตรหายแล้วไม่สามารถติดต่อธุรกิจได้

รับรู้ข่าวสาร

สามารถรับรู้ข่าวสารของธุรกิจ/ ร้านค้าได้ตลอดเวลา

ลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

ลดการสัมผัสนามบัตร จึงลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

สิ่งที่คุณจะได้รับจากระบบ Card2U Smart Hotel

ประโยชน์ของ Card2U (Smart Hotel) ที่มีต่อธุรกิจโรงแรม

ลดต้นทุนของธุรกิจ

ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายจากการสั่งพิมพ์นามบัตรในรูปแบบเดิมๆ

รองรับการส่งข้อมูลโปรโมชั่น

รองรับการส่งข้อมูลโปรโมชั่นและอัพเดทข่าวสารให้ลูกค้าทราบได้ตลอดเวลา

ระบบแจ้งเตือนลูกค้า

หากมีพนักงานลาออก สามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบพนักงานใหม่ได้ทันที

แก้ไขข้อมูลต่างๆ ได้ทุกเวลา

สามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆบนนามบัตร เช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ได้รวดเร็วแบบ Real-Time

เชื่อมต่อกับระบบงานได้

สามารถเชื่อมต่อกับระบบงานของธุรกิจ/ บริษัทได้

เหมาะสำหรับยุค New Normal

เหมาะสำหรับยุค New Normal ที่พนักงานทำงานที่บ้าน ทำให้ไม่มีโอกาสเจอลูกค้า

เสริมสร้างภาพลักษณ์ทันสมัย

เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้ทันสมัย

เสริมสร้างธุรกิจให้เติบโต พร้อมทั้งเพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยดิจิตอลการ์ด
สะดวก ใช้งานง่าย ประหยัด และทันสมัย