Card2U ตอบโจทย์การสร้าง Digital Card
สำหรับทุกธุรกิจในยุคดิจิทัล

ดิจิตอลการ์ดรูปแบบใหม่ ซึ่งพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยบน LINE Official Account (LINE OA) เพื่อทดแทนบัตรพลาสติกหรือบัตรกระดาษ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับหลากหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจร้านค้า, ธุรกิจบริการ,
โรงพยาบาล, ธุรกิจประกันภัย, มหาวิทยาลัย, ตลาด, ห้างสรรพสินค้า หรือสมาคมต่างๆ เป็นต้น

Card2U สำหรับบริษัทหรือองค์กร

สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับ

01.
ลดต้นทุนการผลิตนามบัตรพนักงาน
ช่วยลดต้นทุนของบริษัทในการจัดทำนามบัตรให้แก่พนักงาน
03.
แจ้งข่าวสารให้กับพนักงานได้ทันที
ช่วยให้บริษัทสามารถติดต่อสื่อสารกับพนักงานผ่านทางนามบัตรดิจิตอลได้
05.
เสริมสร้างภาพลักษณ์ทันสมัย
เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้ทันสมัย
02.
แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ทุกเวลา
สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการสั่งทำนามบัตรใหม่
04.
บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล
อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่พนักงานจะได้รับ

01.
สะดวก ไม่ต้องพกนามบัตร
มีนามบัตรดิจิตอลรูปแบบใหม่เพื่อให้พนักงานใช้มอบให้แก่ลูกค้า หรือผู้ที่ต้องทำการติดต่อด้วย
03.
ใช้งานง่าย
นามบัตรดิจิตอลจัดเก็บและใช้งานง่ายผ่านสมาร์ทโฟน ไม่ต้องดาวน์โหลด Application เพื่อใช้งาน
05.
ลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19
ลดการสัมผัสในการรับบัตร และส่งบัตรจึงลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส
02.
แก้ปัญหาลืมพกหรือทำนามบัตรหาย
ช่วยอำนวยความสะดวกให้พนักงานไม่ต้องพกพานามบัตรหลายๆ ใบ ลดปัญหาการลืม ลดปัญหาการทำนามบัตรสูญหาย
04.
แก้ไขข้อมูลบนนามบัตรได้ทันที
สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการสั่งทำนามบัตรใหม่

สิ่งที่ลูกค้าคุณจะได้รับจากระบบ Card2U

ประโยชน์ของ Card2U ที่มีต่อลูกค้าของบริษัท หรือ องค์กร

ใช้งานง่ายผ่านสมาร์ทโฟน

ใช้งานง่ายผ่านสมาร์ทโฟนและไม่ต้องยุ่งยาก ในการดาวน์โหลด Application เพื่อใช้งาน

ไม่ต้องพกบัตร

ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ ไม่ต้องพกพาบัตรหลายๆ ใบ

ลดปัญหาจากการพกบัตรพลาสติก

แก้ปัญหาในเรื่องทำนามบัตรหาย แล้วไม่สามารถติดต่อบริษัทได้

รับรู้ข่าวสาร กิจกรรมได้ทันที

สามารถรับรู้ข่าวสารของบริษัทได้ตลอดเวลา

สะดวกในการติดต่อ

ส่งข้อมูลติดต่อผ่านนามบัตรดิจิตัลได้อย่าง สะดวกมากยิ่งขึ้น

ลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

ลดการสัมผัสในการรับบัตร และส่งบัตร จึงลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส

ฟังก์ชันของ Digital Card สำหรับบริษัทหรือองค์กร

บันทึกเวลาเข้างานได้

มีฟังก์ชันการลงเวลาเข้าทำงานของพนักงาน

ช่องทางการสื่อสาร

สามารถใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทและพนักงานได้

ระบบแจ้ง และอนุมัติการลา

รองรับการแจ้งลาของพนักงาน และการอนุมัติลาให้กับหัวหน้างานผ่านทางนามบัตรดิจิตอลได้

ระบบแจ้งเบิกค่าใช้จ่าย

รองรับการแจ้งเบิกค่าใช้จ่ายของพนักงานผ่านทางนามบัตรดิจิตอลได้

เสริมสร้างธุรกิจให้เติบโต พร้อมทั้งเพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยดิจิตอลการ์ด
สะดวก ใช้งานง่าย ประหยัด และทันสมัย